skip to main content
Webinar 28 June 2022

i -Act Iechyd Meddwl a Lles i Reolwyr/i -Act Mental Health & Wellbeing for Managers

Mae CULT Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn partneriaeth â sefydliadau a chyflogwyr i wella iechyd meddwl a lles y gweithlu creadigol/CULT Cymru is offering a range of courses in partnership with organisations and employers to improve the mental health and wellbeing of the creative workforce.

Collection of logos for BECTU, Equity, Cult Cymru, The MU, WG GB, Welsh Government
Date Tuesday, 28 June 2022
Time 09:15 am - 3:15 pm
Location Online, Wales
Book your place
Collection of logos for BECTU, Equity, Cult Cymru, The MU, WG GB, Welsh Government

General enquiries:

cultcymru@bectu.org.uk

Find out more:

Accessibility:

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal yn Gymraeg / This course will be run in Welsh.

About the event

Bilingual Message - Scroll Down for English, but please be aware that this course is in Welsh. 

Rheoli a Hyrwyddo Iechyd Meddwl a Lles bositif i bobl Greadigol

Nod y cwrs i -act ar gyfer rheolwyr yw cefnogi unrhyw un sydd mewn rôl rheoli neu oruchwyliwr mewn teledu, Ffilm, Theatr a Digwyddiadau Byw i wella lles yn y gweithle a'u helpu i gefnogi gweithwyr a allai brofi problem iechyd meddwl neu les.

Amcanion y cwrs:

  • Rhoi gwell dealltwriaeth i reolwyr o faterion iechyd meddwl a lles a'u helpu i gydnabod pryd y gallai fod angen cymorth a chefnogaeth bellach ar gydweithwyr
  • Cynnig arweiniad a chyngor ar sut y gall rheolwyr gysylltu â chydweithwyr a allai fod yn profi mater iechyd meddwl neu les
  • Arfogi rheolwyr gyda dulliau ymarferol a phecyn adnoddau, a chyfeirio at gymorth a chefnogaeth bellach ynghylch materion iechyd meddwl a lles.

Erbyn diwedd y cwrs dylech allu:

  • Disgrifio'r gwahanol faterion iechyd meddwl a lles a all godi a chydnabod pryd y gallai fod angen cymorth ar gydweithwyr
  • Darparu offer ymarferol ar gyfer hyrwyddo lles cadarnhaol yn y gweithle i helpu i feithrin gwydnwch i ni ein hunain fel rheolwyr ac i gydweithwyr.

Daw'r cwrs gyda llawlyfr cwrs, pecyn cymorth a phecyn adnoddau 168 tudalen sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pob rheolwr. Mae'r llawlyfr yn cynnwys dros 50 o ddulliau ymarferol i gefnogi rheolwyr a thros 95 o asiantaethau/sefydliadau i gyfeirio atynt.

Mae mynediad am ddim i'r holl adnoddau ar-lein gydag archeb i'r cwrs. Mae'r cwrs i-act wedi'i achredu gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion.

"Mae'r hyfforddiant i-act wedi fy ngalluogi i hyrwyddo iechyd meddwl a lles cadarnhaol yn y gweithle. Rwyf bellach yn gwneud llai o 'ymladd tân' ac erbyn hyn yn teimlo'n llawer mwy hyderus wrth gefnogi cydweithwyr. Mae'r llawlyfr yn adnodd anhygoel - dylai pob rheolwr gael" un"

Hyfforddwraig/Trainer - Bethan Roberts

Mae Bethan wedi bod yn hyfforddwr cymorth cyntaf iechyd meddwl ers 2008, ac mae hi 'n darparu cyrsiau i amrywiaeth o sefydliadau yn rheolaidd ar draws y sector cyhoeddus, preifat a thrydydd. Mae'n diwtor ar iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi darparu hyfforddiant ar iechyd meddwl ar draws gwahanol adrannau'r gwasanaeth sifil ym Mhrydain. Mae Bethan hefyd yn dysgu ymwybyddiaeth ofalgar ac yn hyfforddwr ac athro ar gyfer canolfan ymchwil ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar Prifysgol Bangor

//

Managing and Promoting Positive Mental Health and Wellbeing 4 Creatives

The i-act course for managers is aimed at supporting anyone in a management or supervisor role in TV, Film, Theatre & Live Events to improve workplace wellbeing and helping them to support workers who may experience a mental health or wellbeing issue.

Course objectives

  • Give managers a greater understanding of mental health and wellbeing issues and help them recognise when colleagues may need further help and support
  • Offer guidance and advice for how managers can connect with colleagues who may be experiencing a mental health or wellbeing issue
  • Equip managers with practical tools, a resource pack and signposting to further help and support concerning mental health and wellbeing issues.

By the end of the course you should be able to:

  • Describe the different mental health and wellbeing issues that can arise and recognise when colleagues may need support
  • Provide practical tools for promoting positive wellbeing in the workplace to help build resilience for ourselves as managers and for colleagues.

The course comes with a 168-page evidence-based course manual, toolkit and resource pack for each manager. The manual includes over 50 practical tools to support managers and over 95 agencies/ organisations to refer on to.

The course comes with free access to all of the on-line i-act resources. The i-act course is accredited by The Royal College of Psychiatrists.

"The i-act training has enabled me to promote positive mental health and wellbeing within the workplace. I’m now doing less ‘firefighting’ and now feel much more confident when supporting colleagues. The manual is an amazing resource - every manager should have one".

Trainer - Bethan Roberts

Bethan has been a mental health first aid trainer since 2008, and she regularly provides courses to a range of organisations across the public, private and third sectors. She is a tutor on mental health at Cardiff University and has provided training on mental health across the different departments of the civil service in Britain. Bethan also teaches mindfulness and is an instructor and professor for Bangor University's mindfulness research and practice centre. 

Book your place
Photo ofCULT Cymru

CULT Cymru

CULT Cymru is a learning project led by BECTU in partnership with Equity, the Musicians’ Union and the Writers’ Guild. We work with industry workers, employers and other organisations to arrange learning activities and networking events throughout Wales.

Upcoming events

Last chance to book

Last chance to book

Collection of logos for BECTU, Equity, Cult Cymru, The MU, WG GB, Welsh Government
28 Jun 2022

i -Act Iechyd Meddwl a Lles i Reolwyr/i -Act Mental Health & Wellbeing for Managers

Mae CULT Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau mewn partneriaeth â sefydliadau a chyflogwyr i wella iechyd meddwl a lles y gweithlu creadigol/CULT Cymru is offering a range of courses in partnership with organisations and employers to improve the mental health and wellbeing of the creative workforce.

Online, Wales
Read more about i -Act Iechyd Meddwl a Lles i Reolwyr/i -Act Mental Health & Wellbeing for Managers

Last chance to book